FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Nghề NghiệpNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior Human Resource có gì? Phân tích và So sánh chi tiết! – Phần 1

Bạn đang muốn tuyển một chuyên gia nhân sự cấp cao? Bạn mới được thăng chức lên Senior Human Resource nhưng chưa biết cách làm CV như thế nào? Hoặc đơn giản là bạn muốn tìm hiểu thêm về CV của họ có gì đặc biệt? Nếu đúng như vậy, bạn hãy xem hết 3 phần của chủ đề này, freeC Asia sẽ giúp bạn có bức tranh tổng quan và chi tiết.  

Tuy nhiên, ở phần 1 này, chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích CV mẫu, so sánh điểm giống và khác nhau trong CV giữa cấp độ Senior và các cấp bậc khác. Trước tiên, chúng ta cùng xem xét lại các định nghĩa về Nhân sự. 

Human resource là gì? 

Human resource (HR) là một chuyên gia nhân sự. Họ hỗ trợ và tư vấn cho một tổ chức về các vấn đề liên quan đến nhân viên, gồm: Tuyển dụng; thuê mướn; đào tạo; quản lý hiệu suất; quản lý lợi ích và tuân thủ luật lao động. Chuyên gia nhân sự rất quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường làm việc tích cực và nâng cao hiệu suất chung của doanh nghiệp. 

Senior Human Resource là gì? 

Senior Human Resource là Chuyên gia nhân sự cấp cao. Họ là HR có nhiều kinh nghiệm, dẫn dắt và đào tạo một nhóm HR khác. Trách nhiệm của họ là thực hiện chiến lược nhân sự, quản lý mối quan hệ nhân viên và trao đổi với người quản lý cấp cao về các vấn đề nhân sự. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển; thực hiện các chính sách, quy trình và chương trình nhân sự nhằm tạo ra kết quả kinh doanh và đóng góp vào thành công chung của tổ chức. 

So sánh điểm giống và khác nhau giữa CV Senior HR với CV các cấp bậc khác 

CV Senior Human Resource và CV Entry Level Human Resource  

Đây là hai cấp độ khác nhau về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, được phản ánh trong CV tương ứng của họ. 

ĐIỂM GIỐNG: 

 • Trình độ học vấn: Đề cập đến bằng cấp về quản lý nguồn nhân lực hoặc các chứng chỉ liên quan đến nhân sự. 
 • Kỹ năng và Khả năng: Các kỹ năng và khả năng liên quan đến lĩnh vực nhân sự, như giao tiếp, tổ chức và giải quyết vấn đề. 

ĐIỂM KHÁC:

CV Senior Human Resource  CV Entry Level Human Resource 
Kinh nghiệm làm việc Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, thể hiện trách nhiệm, thành tích và kết quả đạt được của chuyên gia trong các vai trò trước đây Có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc và tập trung nhiều hơn vào thành tích học tập và thực tập. 
Phạm vi trách nhiệm các sáng kiến nhân sự hàng đầu, quản lý nhóm và lập kế hoạch chiến lược tập trung vào các nhiệm vụ hỗ trợ và kinh nghiệm học tập. 
Thành tích và Giải thưởng thành tích phong phú hơn, phản ánh khả năng của chuyên gia để tạo ra tác động đáng kể trong vai trò của họ. tập trung nhiều hơn vào những thành tích nhỏ hơn và kinh nghiệm học tập. 

CV Senior Human Resource và CV Junior Human Resource 

CV Senior Human Resource và CV Junior Human Resource là hai cấp độ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn khác nhau, được phản ánh trong CV tương ứng của họ. 

ĐIỂM GIỐNG 

 • Trình độ học vấn: Các bằng cấp về quản lý nguồn nhân lực hoặc các chứng chỉ liên quan đến nhân sự như PHR hoặc SHRM-CP. 
 • Kỹ năng và Khả năng: Bao gồm các kỹ năng và khả năng liên quan đến lĩnh vực nhân sự, như: giao tiếp, tổ chức và giải quyết vấn đề. 

ĐIỂM KHÁC:

CV Senior Human Resource  CV Junior Human Resource 
Kinh nghiệm làm việc Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, thể hiện trách nhiệm, thành tích và kết quả đạt được của chuyên gia trong các vai trò trước đây. Ít kinh nghiệm làm việc và có thể tập trung nhiều hơn vào thành tích học tập và thực tập. 
Phạm vi trách nhiệm Các sáng kiến nhân sự hàng đầu, quản lý nhóm và lập kế hoạch chiến lược.  Các nhiệm vụ hành chính và hỗ trợ. 
Thành tích và Giải thưởng Nhiều thành tích, phản ánh khả năng của chuyên gia để tạo ra tác động lớn. Những thành tích nhỏ hơn và kinh nghiệm học tập. 

CV Senior Human Resource (HR) và CV Human Resource Manager (HRM) 

Có một số điểm tương đồng và khác biệt giữa CV dành cho chuyên gia Nhân sự (HR) cấp cao và CV dành cho Trưởng phòng nhân sự: 

ĐIỂM GIỐNG: 

 • Kinh nghiệm làm việc: Thể hiện trách nhiệm chuyên môn, thành tích và kết quả đạt được trong các vai trò trước đây. 
 • Kỹ năng và Khả năng: Tuyển dụng, quan hệ nhân viên và quản lý hiệu suất. 
 • Trình độ học vấn: Bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến nhân sự. 

ĐIỂM KHÁC:

CV Senior Human Resource  CV Human Resource Manager (HRM) 
Mức độ trách nhiệm Đóng góp của từng HR Giám sát nhóm nhân sự, phát triển chiến lược nhân sự và quản lý ngân sách 
Quá trình phát triển nghề nghiệp Không chi tiết bằng HRM Rõ ràng, bao gồm thăng chức và tăng trách nhiệm 
Chứng chỉ chuyên môn Các chứng chỉ chuyên ngành Nhiều chứng chỉ liên quan đến quản lý nhân sự và lãnh đạo 

Nhìn chung, CV của HRM nên thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn của chuyên gia trong việc quản lý các chức năng nhân sự và lãnh đạo nhóm; trong khi CV của Senior HR nên tập trung vào kinh nghiệm và kỹ năng nâng cao của chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự. 

CV Senior Human Resources (HR) và CV Human Resources Directors 

Có một số điểm tương đồng và khác biệt giữa CV dành cho chuyên gia Nhân sự (HR) cấp cao và CV dành cho Giám đốc Nhân sự: 

ĐIỂM GIỐNG: 

 • Kinh nghiệm làm việc: Thể hiện trách nhiệm chuyên môn, thành tích và kết quả đạt được trong các vai trò trước đây. 
 • Kỹ năng và Khả năng: Tuyển dụng, quan hệ nhân viên và quản lý hiệu suất. 
 • Trình độ học vấn: Các bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến nhân sự. 

ĐIỂM KHÁC:

CV Senior Human Resource  CV Human Resources Directors 
Mức độ trách nhiệm Trách nhiệm đóng góp của từng cá nhân. Lãnh đạo một nhóm nhân sự lớn, phát triển các chiến lược và chính sách nhân sự, quản lý ngân sách và tài nguyên 
Quá trình phát triển nghề nghiệp Thăng tiến và tăng trách nhiệm không chi tiết Thăng tiến và tăng trách nhiệm rõ ràng 
Chứng chỉ chuyên môn Chứng chỉ chuyên môn Nhiều chứng chỉ liên quan đến quản lý nhân sự và lãnh đạo 
Tác động kinh doanh Các nhiệm vụ và trách nhiệm nhân sự cụ thể Nhấn mạnh tác động của họ đối với doanh nghiệp thông qua các chiến lược và sáng kiến nhân sự của họ 

Nhìn chung, CV cho Giám đốc Nhân sự nên thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn trong việc lãnh đạoquản lý các chức năng nhân sự ở cấp điều hành; trong khi CV Nhân sự Cấp cao nên tập trung vào kinh nghiệm và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực nhân sự. 

CV Senior Human Resource và CV Director Human Resource 

Có một số điểm tương đồng và khác biệt giữa CV dành cho chuyên gia Nhân sự (HR) cấp cao và CV dành cho Giám đốc Nhân sự: 

ĐIỂM GIỐNG: 

 • Kinh nghiệm làm việc: Trách nhiệm chuyên môn, thành tích và kết quả đạt được trong các vai trò trước đây. 
 • Kỹ năng và Khả năng: Tuyển dụng, quan hệ nhân viên và quản lý hiệu suất. 
 • Trình độ học vấn: Các bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến nhân sự. 

ĐIỂM KHÁC:

CV Senior Human Resource  CV Human Resources Directors 
Mức độ trách nhiệm Trách nhiệm đóng góp của từng cá nhân. lãnh đạo một nhóm nhân sự lớn, phát triển các chiến lược và chính sách nhân sự, quản lý ngân sách và tài nguyên 
Quá trình phát triển nghề nghiệp Thăng tiến và tăng trách nhiệm không chi tiết Thăng tiến và tăng trách nhiệm rõ ràng 
Chứng chỉ chuyên môn Chứng chỉ chuyên môn Nhiều chứng chỉ liên quan đến quản lý nhân sự và lãnh đạo 
Tác động kinh doanh Các nhiệm vụ và trách nhiệm nhân sự cụ thể Nhấn mạnh tác động của họ đối với doanh nghiệp thông qua các chiến lược và sáng kiến nhân sự của họ 

Nhìn chung, CV cho Giám đốc Nhân sự nên thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn trong việc lãnh đạo và quản lý các chức năng nhân sự ở cấp điều hành; trong khi CV Nhân sự Cấp cao nên tập trung vào kinh nghiệm và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực nhân sự. 

CV Senior Human Resource và CV Chief Human Resources Officer 

Senior Human Resource và CV Chief Human Resources Officer (CHRO) giống nhau ở nhiều điểm vì cả hai đều đại diện cho các chuyên gia nhân sự có kinh nghiệm, tuy nhiên, họ khác nhau về phạm vi trách nhiệm và cấp độ lãnh đạo. 

ĐIỂM GIỐNG: 

 • Kinh nghiệm làm việc: Trách nhiệm chuyên môn, thành tích và kết quả đạt được trong các vai trò trước đây. 
 • Kỹ năng và Khả năng: Tuyển dụng, quan hệ nhân viên và quản lý hiệu suất. 
 • Trình độ học vấn: Các bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến nhân sự. 

ĐIỂM KHÁC:

CV Senior Human Resource  CV Chief Human Resources Officer 
Mức độ trách nhiệm Các chức năng và trách nhiệm nhân sự cụ thể Lãnh đạo chức năng nhân sự tổng thể cho một công ty, phát triển các chiến lược và chính sách nhân sự phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của công ty và đóng vai trò là cố vấn chính cho lãnh đạo cấp cao 
Quá trình phát triển nghề nghiệp Rõ ràng nhưng không chi tiết Quá trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, bao gồm thăng tiến và tăng trách nhiệm 
Tác động kinh doanh Các nhiệm vụ và trách nhiệm nhân sự cụ thể. Nhấn mạnh tác động của họ đối với doanh nghiệp thông qua các sáng kiến và chiến lược nhân sự của họ 
Tư duy chiến lược Tập trung nhiều hơn vào chuyên môn kỹ thuật và vận hành của họ. Tư duy chiến lược cũng như khả năng lãnh đạo và quản lý chức năng nhân sự ở cấp điều hành 

Nhìn chung, CV của CHRO nên thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn trong việc lãnh đạo và quản lý chức năng nhân sự ở cấp điều hành cấp cao; trong khi CV Senior HR nên tập trung vào kinh nghiệm và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực nhân sự. 

CV của Senior HR gồm có gì? 

Là HR có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, sơ yếu lý lịch của họ thường chứa một phần hoặc toàn bộ những phần sau đây: 

 • Bản tóm tắt ngắn về kinh nghiệm và kỹ năng: Phần này thể hiện điểm mạnh của họ với tư cách là chuyên gia nhân sự. 
 • Kinh nghiệm Chuyên môn: Mô tả đầy đủ về các vai trò Nhân sự trước đây, bao gồm các tổ chức đã làm việc, thời gian công tác, các nhiệm vụ quan trọng và những thành công trong mỗi vai trò. 
 • Danh sách các năng lực liên quan: Quan hệ nhân viên, Quản lý hiệu suất và Thu hút nhân tài… 
 • Trình độ Học vấn: Bất kỳ chứng chỉ nào liên quan đến nhân sự. 
 • Giải thưởng & Chứng nhận: Bất kỳ giải thưởng, danh hiệu hoặc sự công nhận nào mà ứng viên nhận được cho công việc nhân sự của họ.  
 • Phát triển chuyên môn: Bất kỳ khóa đào tạo, hội thảo hoặc hội nghị nào liên quan đến nhân sự mà ứng viên đã tham dự. 
 • Tư cách thành viên/chuyên gia: Bất kỳ nhóm hoặc hiệp hội chuyên nghiệp nào mà ứng viên đã tham gia. 

Phân tích CV Senior Human Resources mẫu 

CV senior human resource

Sau đây là những phân tích về CV của một chuyên gia nhân sự cấp cao với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. 

Bản tóm tắt CV:

Trình bày tổng quan và gắn gọn về kinh nghiệm/ chuyên môn của ứng viên. Bên cạnh đó, nó còn nêu bật trọng tâm trong việc nâng cao hiệu quả của tổ chức bằng các hoạt động nhân sự hiệu quả. 

Giáo dục:

Ứng viên có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và Cử nhân Khoa học về Quản lý Nguồn nhân lực. Điều đó chứng tỏ họ nền tảng giáo dục vững chắc và sự gắn bó của họ đối với lĩnh vực này. 

Kinh nghiệm làm việc: 

Ứng viên có quá trình làm việc phong phú; có kinh nghiệm trong các tổ chức lớn và nhỏ ở nhiều ngành. Họ đã giữ các vị trí lãnh đạo nhân sự trong các công ty có từ 50 đến 10.000 nhân viên. Ngoài ra, ứng viên thành công trong việc thực hiện các chiến lược nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức. 

Kỹ năng: 

Ứng viên có nhiều kỹ năng liên quan đến nhân sự, bao gồm thu hút nhân tài; quan hệ nhân viên; lương thưởng/ phúc lợi; quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên. Họ cũng có kỹ năng giao tiếp tốt, kinh nghiệm quản lý hệ thống công nghệ và quản lý các dự án phức tạp.

Chứng nhận:

Ứng viên có nhiều chứng chỉ liên quan đến nhân sự, bao gồm Chuyên gia Nhân sự (PHR) và Chuyên gia Nhân sự Cấp cao (SPHR). Điều đó thể hiện họ luôn cập nhật các xu hướng và thông lệ nhân sự mới nhất. 

Nhìn chung, CV thể hiện ứng viên là một chuyên gia nhân sự dày dạn kinh nghiệm, có hiểu biết và có thành tích trong việc thực hiện các sáng kiến nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức. Trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và chứng chỉ của họ đều góp phần tạo nên một CV Senior HR có giá trị cao. 

Từ bài phân tích trên, ta có nhiều thông tin để rút ra cách viết CV Senior Human Resource ấn tượng. Để nhận những mẹo và lời khuyên trong việc tạo CV chuyên gia nhân sự cấp cao, mời bạn đọc tiếp CV của Senior Human Resource có gì? Cách viết và các lưu ý quan trọng – Phần 2. 

Related posts
Nhân Sự & Tuyển dụngQuy trình tuyển dụng

Tuyển dụng trên mạng xã hội nào là hiệu quả nhất?

Kinh nghiệm phỏng vấnNhân Sự & Tuyển dụngThu phục nhân tài

5 bước triển khai đào tạo nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp

Nhân Sự & Tuyển dụngThu phục nhân tàiXu hướng tuyển dụng

Top 14 công ty headhunt uy tín và chất lượng nhất Việt Nam

Kinh nghiệm phỏng vấnNhân Sự & Tuyển dụngThu phục nhân tài

Mẫu gửi email cho ứng viên chuyên nghiệp kèm các lưu ý