FEATURED:
Thất nghiệp mùa Covid không đáng sợ, hãy để FreeC giúp bạn

Tìm việc

Câu hỏi tuyển dụng Angular thường gặp

Là một trong những Fronted framework nổi tiếng số một trên thị trường thế giới hiện tại. Để trở thành một Angular Developer, ngoài những kỹ năng chuyên môn đòi hỏi bạn phải có những yếu tố khác. Hãy cùng freeC đi tìm hiểu những câu hỏi tuyển dụng angular mà các lập trình viên hay gặp trong phỏng vấn nhất.

phỏng vấn tuyển dụng angular

Một số câu hỏi tuyển dụng Angular thường gặp

Trình bày Life cycle hooks của Angular Component và Directive?

 • constructor: hiển thị khi khởi tạo component/directive
 • ngOnChanges: hiển thị khi có một thay đổi ở một input bất kỳ trong component.
 • ngOnInit: hiển thị mỗi khi component đang thiết lập giá trị (initilize). Nó chỉ hiển thị duy nhất 1 lần trong lifecycle sau lần gọi hàm ngOnChanges đầu tiên.
 • ngDoCheck: hiển thị mỗi khi change detector của component được gọi đến. Giúp phép chúng ta có thể thực thi thuật toán change detection riêng cho component đó.
 • ngOnDestroy: được khởi chạy ngay trước khi component bị destroy. Thường dùng hàm hook này để unsubscribe observables và detach event handlers để tránh memory leaks.

Ngoài ra còn: ngAfterContentInit, ngAfterContentChecked, ngAfterViewInit, ngAfterViewChecked

>>> Tuyển dụng Angular developer

Nên dùng hàm nào trong lifecycle hook của Angular để bắt sự kiện page đã render xong?

Nên dùng hàm ngAfterViewInit, hàm này được gọi khi đã initilize xong component view.

Cho biết sự khác nhau giữa let và var?

 • scope: var là function scope, let là block scope
 • hoisting: biến var sẽ được hoisting lên đầu hàm trong khi let thì không
 • global object property: ở top level, var tạo ra propery của global object (window) còn let thì không.
 • redeclaration: let không cho phép khai báo lại biến giống như var
tuyển dụng angular lập trình

Quá trình truyền dữ liệu giữa các component trong Angular như nào?

 • Từ parent component xuống child component
  – input binding
  – dùng @ViewChild()
 • Từ child component lên parent component
  – dùng event binding a.k.a parent lắng nghe child event
  – dùng local variable a.k.a template reference
 • Từ 2 sibling component
  – trao đổi thông qua parent component
  – Giữa 2 component không có mối liên hệ trực tiếp
  – dùng service (đặt service này trong module có chứa cả 2 component)

>>> Xem thêm bài viết Javascript là gì? Ngôn ngữ lập trình Javascript có dễ học?

HTTP Intercepter là gì?

Dùng để thay đổi request phản hồi trước khi chuyển nó sang intercepter kế tiếp, hoặc thay đổi luồng dữ liệu phản hồi với next.handle().

Đối với HTTP request, tham số truyền vào bao gồm (req: HttpRequest, next: HttpHandler) và trả về Observable>, trong đó next là interceptor kế tiếp trong chuỗi interceptor. Một số trường hợp sử dụng phổ biến: authentication/authorization.

Sự khác nhau giữa Arrow function và function bình thường?

Arrow function là một cách viết ngắn gọn và có thể thay thế function bình thường trong một số trường hợp.

Một số hạn chế của Arrow function:

 • Không có binding tới this hay super, và do vậy không nên dùng cho phương thức của object.
 • Không hỗ trợ các từ khóa arguments hay new.target
 • Không thể dùng với các hàm call, apply và bind (các hàm dùng để thiết lập scope)
 • Không thể dùng làm hàm constructor
 • Không dùng yield trong thân hàm được
tổng hợp câu hỏi tuyển dụng

Một số câu hỏi tuyển dụng Angular khác

 • ES6 khác gì so với ES5?
 • Bạn đã dùng Framework để quản lý trạng thái (vd Redux) chưa?
 • Làm sao Angular phát hiện được sự thay đổi giá trị binding?
 • Kể một số operator bạn từng dùng của thư viện RxJS?
 • Làm sao để authenticate cho các request gọi tới Backend (API)?
 • Giải thích khái niệm scope là gì?
 • Giải thích khái niệm hoisting là gì?
 • Tại sao dùng Directive thay vì Component?
 • async pipe dùng để làm gì?

Trên đây là một số câu hỏi tuyển dụng Angular Developer thường gặp nhất. Hy vọng bài viết này mang đến cho bạn thông tin tham khảo hữu ích khi đi phỏng vấn. Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan:

Xem thêm nhiều việc làm lập trình tại freeC

50 công việc lập trình tại freeC
Related posts
Tìm việc

Unilever tuyển dụng 2021 - Quy trình và lưu ý khi phỏng vấn

Tìm việc

Có nên để hình trong CV khi ứng tuyển công việc hay không?

Tìm việc

5 điều không nên viết vào CV cần chú ý năm 2021

Tìm việc

Vì sao tìm việc làm mùa dịch COVID-19 khó?